VIZIUNEA

 Biserica Creştină Română BETEL , Belgia- este o Biserică creştină nou-testamentală, având în componenţa ei fraţi penticostali, baptişti şi creştini după Evanghelie.

Biserica Creştină Română BETEL , Belgia este deschisă pentru toţi cei ce doresc să se închine lui Dumnezeu, indiferent de confesiunea pe care o are fiecare și dorește să fie un loc care să ofere posibilitatea găsirii speranței pentru oamenii care se confruntă cu probleme dificile, pentru cei hărțuiți de frică, pentru cei care au falimentat , pentru cei care au trăit experiențe zguduitoare și mai ales pentru cei care nu au avut vreodată o întâlnire reală cu Dumnezeu.

Intenția Lui, a fost aceea de a lăsa printre oameni,o particică din raiul Său minunat, aceasta fiind Biserica, Trupul lui Hristos. Aici,oamenii au posibilitatea să audă despre Dumnezeu, să învețe din Cuvântul Său plin de putere și viu, și astfel să găsească mântuirea sufletelor lor. Pentru-că Dumnezeu este fondatorul Bisericii, avem încrederea că nimic nu o poate distruge sau separa,chiar dacă în lume se dau atâtea legi care sunt împotriva principiilor Bibliei.

Biserică va fi vie,tare și lucrătoare când toate mădularele ei stau sub revărsarea Duhului Sfant.

Fiecare membru al Bisericii Creștine Române BETEL-Belgia, se angajează să îndeplinească principiile de mai jos:

1. FRECVENTAREA SERVICIILOR DE ÎNCHINARE ALE BISERICII

Frecventarea serviciilor de închinare ale Bisericii este o porunca lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. În Evrei 10:25 este scris: "Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie." Prin urmare, haide-ţi să ne îndemnăm unii pe alţii să nu părăsim adunarea noastră, ci dimpotrivă, conştientizând vremurile în care trăim, să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

2. IMPLICAREA PERSONALĂ ÎN VIAŢA BISERICII

Fiecare mădular al Trupului lui Cristos este scump şi de mare preţ în ochii lui Dumnezeu. De aceea, fiecare credincios al bisericii locale este chemat să slujească în biserica locală potrivit cu darul, chemarea şi puterea primită de la Dumnezeu. În Romani 12:4 găsim scris: "Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care Suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, Suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat..."

3. ASCULTAREA ŞI SUPUNEREA FAŢĂ DE SLUJITORII BISERICII

Ascultarea şi supunerea faţă de slujitorii bisericii este cerută de însuşi Dumnezeu. Sub autoritatea lui Cristos, Dumnezeu cheamă şi pune deoparte slujitori cărora le încredinţează responsabilitatea de a sluji, a conduce, a învăţa, a zidi, a îmbărbăta, de a păstori şi disciplina turma lui Dumnezeu. De aceea, în Evrei 13:17 este scris: "Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos."

4. VESTIREA EVANGHELIEI

Pentru cei credincioşi Vestirea Evangheliei nu este opţională, ci un mandat, o poruncă divină. Vestirea Evangheliei, este un mod de a trăi. Fiecare suntem chemaţi să mărturisim în orice loc şi vreme Evanghelia lui Cristos atât prin vorbire cât şi prin trăire. În Marcu 16:15 Domnul Isus spune: "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură." În Matei 5:16 Isus spune: "Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri." Iar în Romani 10:15 găsim descrisă valoarea acestei lucrări: "...Cât de frumoase Sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!"

5. CITIREA ŞI CERCETAREA SFINTELOR SCRIPTURI

Citirea şi studierea Sfintelor Scripturi este o datorie dar şi o binecuvântare unică a copiilor lui Dumnezeu. În Ioan 5:39 Domnul Isus porunceşte: "Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine." Iar în 2 Timotei 3:16-17 citim că "Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună." De aceea, în Apocalipsa 1:3 este scris: "Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!" Ferice de credinciosul care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

6. RUGĂCIUNEA ŞI POSTUL

Rugăciunea şi postul fac parte din disciplina spirituală a fiecărui credincios. În Evanghelia după Matei 26:41 Domnul Isus spune următoarele cuvinte: "Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă." Iar 1 Corinteni 7:5 Apostolul Pavel cere creştinilor din Corint să se îndeletnicească cu postul şi cu rugăciunea." Cineva spunea foarte adevărat: dacă suntem prea ocupaţi ca să ne rugăm, atunci suntem mai ocupaţi decât a intenţionat Dumnezeu să fim. Aşa dar, să nu neglijăm privilegiul zilnic de a vorbi cu Tatăl Nostru Cel ceresc şi puterea postului.

7. DĂRNICIA ŞI BINEFACEREA

Dărnicia şi binefacerea fac parte din viaţa şi închinarea fiecărui credincios. În Evrei 13:16 este scris: "Să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac." Iar, în Cartea proorocului Maleahi 3:10 Dumnezeu spune poporului Său următoarele cuvinte: "Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare." Astfel, conform cu învăţătura Sfintelor Scripturi, şi practica primilor creştini, membrii bisericii sunt datori, în chip moral, să jertfească din bunurile lor pământeşti, de bună voie şi cu bucurie la susţinerea lucrării lui Dumnezeu. Dacă înainte de întruparea lui Cristos, poporul lui Dumnezeu dădea Domnului a zecea parte din venitul lor, acum, când am experimentat dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu în Isus Cristos ar trebui să dăruim chiar şi mai mult.

8. UNITATEA ŞI SFINŢIREA

Fiecare credincios este chemat să urmărească pacea şi unitatea bisericii locale cât şi sfinţirea personală. În Evrei 12:14 este scris: "Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul." El să ne ajute, ca la sfârşitul alergării noastre, să-L putem vedea pe Dumnezeu, şi să putem auzi cuvintele: "Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!" (Matei 25:23).Introduceți textul aici...